Priecājamies Jūs redzēt!
30
Visas preču grupas -> Kärcher -> Tīrīšanas līdzekļi -> Mazgāš.līdz. RM 31 ASF 20 L (eļļas piesārņ. tīrīš.)
Mazgāš.līdz. RM 31 ASF 20 L (eļļas piesārņ. tīrīš.)
K6295069 (6.295-069.0)
PIEVIENOT GROZAM
-13%
106.-
paši koncentrts augstspiediena tršanas ldzeklis, kas efektvi notra noturgus tauku, e◊◊u, darvas, sodrju un kvpu traipus, turklt tas ir efektvs jebkur dens temperatr.

Specifikācija

Tehniskie parametri
 • Garums (mm.) - 250
 • Platums (mm.) - 240
 • Augstums (mm.) - 430
 • Svars neto (kg.) - 24.22
 • Svars bruto (kg.) - 24.22
Brdinjumi un drošbas rekomendcijas saska◊◊ ar EK direktvm

H290 Var kodgi iedarboties uz metliem.

P305 + P351 + P338 SASKAR AR ACM: uzmangi izskalot ar deni vairkas mintes. Izemt kontaktlcas, ja ts ir ievietotas un ja to ir viegli izdart. Turpint skalot.

H314 Izraisa smagus das apdegumus un acu bojjumus.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P310 Nekavjoties sazinieties ar SAINDŠANS INFORMCIJAS CENTRU/ārstu/

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.

Formulārs

Juridiskā informācija
 • Sīkdatnes
 • Personu datu aizsardzība
 • Izmaiņas
 • Tīmekļa vietnes izmantošanas nosacījumi
 • Autortiesības
 • Kontakti
© Incom90 2016 Katrinas Str 7, Riga, Latvia. LV1045
Ph. (+371) 29226879, (+371) 67326112
Darba laiks
9:00-17:00
izņemot brīvdienas
un svētku dienas
ieeja sistēmā
login
password
reģistrācija palīdzībapopulārākās preces
Preču grupas
informācija
pirkuma nosacījumi